O nás

?o je to FIYO?

„...mladí h?adajú opravdivý život, nechcú ži? polovi?ato a ke? existujú ve?ké výzvy, nájdu sa aj Ve?ké Odpovede...“ (o. Álvaro Corcuera, LC)

Ob?ianske združenie FIYO bolo založené v roku 2006. Jeho cie?om je vies? svojich ?lenov k dodržiavaniu etických princípov, budovaniu dobrých vz?ahov, pomáhaniu druhým. Ponúkame mladým pomoc objavi? morálne hodnoty a pomoc pri sebapoznávaní, aby boli schopní verejne prezentova? svoje názory a hodnoty. Snažíme sa vytvori? priate?ské a obohacujúce prostredie, do ktorého budú radi chodi? a bude prispieva? k formovaniu ich osobností.

OZ FIYO pravidelnou organizáciou mnohých aktivít prispieva k zmysluplnému tráveniu vo?ného ?asu detí a mládeže. Vytvárame pre nich priestor, aby sa mohli sami priamo zapoji? do organizácie aktivít. Prostredím otvorenosti pre ich vlastné nápady a názory im chceme ukáza?, že možnosti ich rozvoja sú neobmedzené.

design & code: rwrx_

© FIYO 2018