Aktivity

Akcia Lízatko

ilustra?ný obrázokJedná sa o charitatívnu akciu v rámci ktorých deti a mládež zbierajú sladkosti v supermarketoch pre deti z detských domovov, krízových centier a pre sociálne slabšie rodiny na Slovensku.

Akcia sa koná každoro?ne pred sviatkom sv. Mikuláša, aby sa deti pre ktoré sú sladkosti ur?ené mohli 6. decembra teši? z bohatej nádielky. Podpore okolo 17-tich supermarketov Billa a Kaufland sa akcia teší už nieko?ko rokov a neustále sa pracuje na spolupráci s viacerým obchodnými centrami v rámci Bratislavy. Priebeh akcie je jednoduchý, spo?íva v tom, že v de? zberu sa dobrovo?níci zaregistrujú, dostanú propaga?né materiály, tri?ká a menovky. Následne vytvoria jednotlivé tímy, pri?om každý tím má prideleného vedúceho. Po ukon?ení zberu na miesto prídu rodi?ia, alebo iné zodpovedné osoby, ktoré vyzbierané tovary odvezú.

Každoro?ne sa akcie zú?astní v priemere 60 dobrovo?níkov a vyzbiera sa okolo 500 kg sladkostí a hygienických potrieb. Medzi najznámejšie centrá patrí Fortuna, kde žijú sociálne slabé rodiny s de?mi, detský domov Maják nádeje, Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, ?i Útulok Matky Terezy v Petržalke.

Fotogaléria tu

Akcia Kilo

ilustra?ný obrázokAkcia Kilo je takmer totožná aktivita mladých dobrovo?níkov s Akciou Lízatko, pri?om miesto sladkostí sa zbierajú trvanlivé potraviny a hygienické potreby pre detské domovy, krízové centrá, ?i sociálne slabé rodiny s de?mi a koná sa každoro?ne v apríli alebo máji. Každoro?ne sa vyzbiera vyše tony potravín a hygienických potrieb.

Fotogaléria tu

Karnevaly

Karneval organizujú dobrovo?níci de?om každý rok vo februári, pri?om téma sa neustále mení. Mladí pripravujú pre deti krátke divadielko, aby deti vtiahli do deja a boli sú?as?ou nie?oho rozprávkového. Program sprevádzajú rôzne sú?aže, disciplíny a hry. Deti sa snažia v tímoch oslobodi? princeznú, porazi? draka, nájs? pandorinu skrinku a podobne v súvislosti témou karnevalu. Na konci nechýbajú odmeny pre najusilovnejší tím a diskotéka.

Fotogaléria tu

Letné tábory pre diev?atá

Mladé dobrovo?ní?ky organizujú v letných mesiacoch tábory pre diev?atá od 7 do 16 rokov. V programe sú zahrnuté forma?né aktivity, krátke divadielka, sú?aže, výlety do okolia, opeka?ky, rôzne tane?né workshopy, ?i u?enie cudzieho jazyka. Každý rok pozývame mladé dobrovo?ní?ky zo zahrani?ia, v?aka ktorým môžu diev?atá nielen konverzova? v cudzom jazyku, ale aj získa? skúsenosti do života.

Fotogaléria tu

Viano?né dielne

Sú tvorivé dielne organizované pred viano?nými sviatkami. Vyrábajú sa rôzne dar?ekové karty s viano?nými pozdravmi, voskové svie?ky, ma?ované kamienky, náušnice, náramky, ozdobné perníky a ?alšie iné predmety využívajúc rôzne pracovné techniky. Po?as vytvárania týchto dar?ekov pre najbližších po?u? viano?nú hudbu a podáva sa teplý ?aj s viano?nými kolá?ikmi. Zú?astni? sa môže naozaj hocikto, pri?om vstupné je dobrovo?né.

Fotogaléria tu

Spievaj a tancuj

Spievaj a tancuj je hudobno-tane?ná sú?až pre diev?atá od 8 do 14 rokov. Zapoji? sa môžu tímy s minimálne dvomi ?lenmi, vedúcou nad 14 rokov a mamou jednej z nich, ktorá slúži ako kontaktná osoba. Sú?aží sa v dvoch kategóriách - staršej a mladšej. Skupiny si pod?a svojej kategórie zvolia piese? a pripravia na ?u tane?nú choreografiu. Od staršej kategórie sa vyžaduje okrem nacvi?enia tanca aj pretextovanie piesne tak, aby vyjadrovala tému sú?aže. Mladšia kategória je zameraná na prípravu tanca na vhodne vybratú skladbu na tému sú?aže. Témy sú?aže, ktoré sa každý rok menia, vä?šinou vyjadrujú nejakú hodnotu (napríklad priate?stvo) a sú záväzné pre všetky sú?ažiace tímy. Témy sú?aže, ktoré sa každý rok menia, vä?šinou vyjadrujú nejakú hodnotu (napríklad priate?stvo) a sú záväzné pre všetky sú?ažiace tímy.

Po?as príprav na závere?né vystúpenie môžu diev?atá vopred získa? body ú?as?ou na tzv. workshopoch o vizáži, make-upe, móde, obliekaní, výbere správnych životných vzorov a ideálov alebo hudobnom priemysle a médiách. Avšak, tieto témy nie sú podávané spôsobom prezentovaným médiami a modernou spolo?nos?ou, ale so zachovávaním pozitívnych ?udských hodnôt. K príprave patria aj drobné sú?aže a rôzne aktivity ako napríklad „Rozdávanie úsmevu“, v podobe malých nálepiek so smajlíkom, ?u?om v uliciach Bratislavy. Sú?až sa zrealizovala už dva krát. Prvý krát v roku 2009 a druhý krát v roku 2010.

Fotogaléria tu

Prímestské tábory

Prímestský tábor je každoro?né podujatie pre deti s nieko?koro?nou tradíciou, ktorú vedú skúsení animátori. Je ur?ený pre chlapcov a diev?atá v základoškolskom veku. Koná sa po?as jedného týžd?a cez letné prázdniny vä?šinou v školskej telocvi?ni, kde sa deti môžu teši? z bohatého programu, ktorý je pre ne prichystaný. Každý tábor je unikátny svojou témou zasadenou do rôzneho prostredia. Napríklad do sveta známej knihy J. R. R. Tolkiena Hobbit, filmu Mulan alebo biblickej témy o dobytí mesta Jericho. Deti sú ponorené do ve?kého príbehu a svojimi zru?nos?ami a schopnos?ami sa v tímoch zapájajú do aktivít, hier a sú?aží. Každý tím sa v rôznych sú?ažiach snaží nazbiera? ?o najviac bodov, aby vyhral tábor. Deti sú motivované ?alším pokra?ovaním príbehu, ktorý sa odvíja v podobe scénok, v ktorých hrajú animátori.

Tábor sa koná na celodennej báze s tým, že deti prídu ráno a podve?er odídu. Sú?aže a hry sa vä?šinou konajú v areáli školy, v telocvi?ni, v lese alebo v centre mesta. Sú?aže podporujú deti v tvorivosti, tímovej spolupráci a sústre?ujú sa na konkrétne zru?nosti a schopnosti. Napríklad workshop o batikovaní, ve?ká pokladovka v meste ?i strie?anie z luku do ter?a. V bode každého tábora nesmie chýba? aj celodenný výlet napríklad k hradu Devín, na ?ervený kame? alebo na vodnú nádrž Buková. Tábor je v rámci Dlhých dielov a koná sa pravidelne každý rok už od roku 2006.

Fotogaléria tu

design & code: rwrx_

© FIYO 2018